Sekcja Interwencji Kryzysowej PTP. Certyfikat Interwencji Kryzysowej - dlaczego i jak uzyskać?

O Sekcji

Sekcja Interwencji Kryzysowej PTP powstała 12 marca 1998 roku. Głównym celem Sekcji jest praca nad podnoszeniem poziomu usług psychologicznych w zakresie pomocy osobom w kryzysie - interwencji kryzysowej i uzupełniającymi ją formami psychoterapii.

Pierwszym przewodniczącym Sekcji - od jej powstania do lutego 2002 r. był dr Maciej Załuski.

Dla realizacji zadań statutowych członkowie Sekcji podjęli działania w obszarach:

 1. samokształcenia /adresowane do osób zajmujących się interwencją kryzysową - nie tylko członków Sekcji/,
 2. realizacji systemu certyfikacji w zakresie interwencji kryzysowej,
 3. publikacji.

Zapraszamy do uczestnictwa w życiu i pracy Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP.
Zaproszenie kierujemy do psychologów oraz innych osób związanych z interwencją kryzysową /status: członek nadzwyczajny/

Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.
Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe. /www.ptp.org.pl/

Osoby zainteresowane członkostwem powinny wypełnione deklaracje przesłać pocztą /tradycyjną/ na adres:

Sekcja Interwencji Kryzysowej
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
ul. Stawki 5-7  00-183 Warszawa
tel/fax  22 831 13 68

 

Certyfikat i „certyfikaty” - dlaczego warto uzyskać Certyfikat Interwenta Kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

           Pod koniec roku 2010 została przyjęta przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne procedura zdobywania certyfikatu z zakresu interwencji kryzysowej. Certyfikat jest oficjalnym potwierdzeniem umiejętności w tym obszarze pomagania psychologicznego poświadczonym przez towarzystwo profesjonalne o charakterze ogólnonarodowym  - analogicznym do tych które - z jednej strony - już od wielu lat potwierdzały inne umiejętności związane z zawodem psychologa , np. psychoterapeutyczne. Z drugiej zaś – do tych wydawanych przez inne narodowe towarzystwa psychologiczne (jak np. APS – Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne).

          Instytucja certyfikatu z zakresu interwencji kryzysowej jest efektem wieloletnich starań Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jej zarząd i członkowie podejmowali w ciągu tego czasu wiele wysiłków, aby określić zarówno optymalne wyposażenie interwentów w niezbędną wiedzę z wybranych dziedzin psychologii (i nie tylko), zakres umiejętności-narzędzi pomocnego reagowania w różnych typach doświadczenia kryzysowego jak i konieczny (dający w miarę pewną gwarancję efektywnego i bezpiecznego działania wobec osób w kryzysie) okres doświadczenia zawodowego poddanego stosownej superwizji.

( Nieprzypadkowo zwracamy tutaj uwagę na aspekt bezpieczeństwa działania interwenta. Bezpieczeństwo to bowiem podstawowy priorytet interwencji kryzysowej wynikający z faktu, że funkcjonowanie osoby w stanie kryzysu psychologicznego w wysokim stopniu stanowi zagrożenie nie tylko dla jej bezpieczeństwa emocjonalnego ale przede wszystkim fizycznego. Na straży tegoż bezpieczeństwa stoi (lepiej: działa) profesjonalny interwent potrafiący zarówno trafnie rozpoznać pojawiające się zagrożenia jak i użyć adekwatnych narzędzi - procedur zaradczych).

            Kształt procesu dochodzenia do osiągnięcia certyfikatu z interwencji kryzysowej jest wynikiem współdziałania prekursorskich w tym zakresie w Polsce ośrodków interwencji kryzysowej (wykorzystania ponad dwudziestu lat ich doświadczeń), interwentów kryzysowych praktyków, szkoleniowców i nauczycieli akademickich specjalizujących się w tej dziedzinie pomagania (będących również praktykami interwencji kryzysowej). Osób zajmujących się pomaganiem kryzysowym zarówno w strukturach cywilnych (np. w instytucjach pomocy społecznej, zdrowia czy oświaty) jak i funkcjonujących w Wojsku Polskim czy innych służbach mundurowych.

Niebagatelnym wkładem w kształt certyfikatu jest również doświadczenie samego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie potwierdzania specjalistycznych umiejętności psychologów, z którego korzystali członkowie Sekcji Interwencji  Kryzysowej w doskonaleniu procesu i trybu certyfikacji.

            W efekcie proces certyfikat interwent kryzysowego PTP posiada istotne zalety. Jedną z nich jest transparentność procesu dochodzenia do jego osiągnięcia (informacje o tym na portalu PTP), stawianie kandydatom realnych wymagań będących swoistym wyzwaniem motywującym do rozwoju zawodowego. Niebagatelnym jego przymiotem jest też poważna gwarancja bezpieczeństwa i efektywności działań interwentów w tak delikatnej materii, jaką jest stan kryzysu.

Można dodać jeszcze jeden aspekt: aspekt prestiżu. Certyfikat Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ma swoją wagę. Podobnie jak certyfikaty innych narodowych stowarzyszeń profesjonalnych jest odbierany w społecznościach klientów i instytucji jako szczególnie wiarygodny, godny zaufania i szacunku. 

            Na koniec może warto jeszcze zauważyć, że w polskiej rzeczywistości prawnej prawo certyfikowania nie jest zastrzeżone dla jednej tylko organizacji. To na pewno dobrze, bo to wyraz istotny poziomu wolności w państwie i ograniczenia duszącej konkurencję monopolizacji. Stwarza jednak – jak prawie każdy inny aspekt wolności – obowiązek rozważnego i odpowiedzialnego przyglądania się jakości istniejących na swoistym „rynku usług” ofert – w tym wypadku jakości prezentowanych przez różne osoby czy organizacje/firmy certyfikatów z zakresu interwencji kryzysowej.

 

Certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej

I. Lista osób certyfikowanych w trybie nominacji 

Badura-Madej Wanda
nr. cert.1
Kraków
 
Borkowska Barbara
nr. cert. 3
Kraków
 
Dekert Maria
nr. cert. 4
Stalowa Wola
 
     
     
Jaroni Katarzyna
nr. cert.7
Gdynia
 
Kruszakin Jolanta
nr. cert.8
Zielonki
 
Krzywicka Liliana
nr. cert.9
Katowice
 
Leśniak Elżbieta
nr. cert.2
Kraków
 
Lipska Ewa
nr. cert.10
Kraków
 
Mackiewicz Anetta
nr. cert.11
Kraków
 
Madejski Mirosław
nr. cert.12
Bielsko Biała
 
Malec Maria
nr. cert.14
Kraków
 
Malinowska Małgorzata
nr. cert.15
Jaworze
 
Michalska Monika
nr. cert.16
Kraków
 
Miklas Krystyna
nr. cert.17
Inowrocław
 
Olszewska Mirosława
nr. cert.18
Opole
 
Patoka Stanisław Jerzy
nr. cert.19
Grodzisk Mazowiecki
 
Piątek Jadwiga
nr. cert.20
Kraków
 
Pikunas Witold
nr. cert.21
Liszki
 
Potracki Franciszek
nr. cert.22
Bydgoszcz
 
Rokita-Pawłowska Anna
nr. cert.23
Warszawa
 
Rybczyńska Weronika
nr. cert.24
Warszawa
 
Schweiger-Komorowska Katarzyna
nr. cert.3
Kraków
 
Szlagura Wojciech
nr. cert.25
Kozy
 
Wach Bożena
nr. cert.26
Wrocław
 
Wrotyńska Beata
nr. cert.27
Kraków
 
Załuski Maciej
nr. cert.28
Kraków
 
Żołnierkiewicz Barbara
nr. cert.29
Warszawa
 

Osoby te są upoważnione do świadczenia konsultacji/superwizji dla kandydatów do certyfikatu

 
II. Warunki uzyskania certyfikatu  interwencji kryzysowej

O uzyskanie certyfikatu interwencji kryzysowej mogą ubiegać się kandydaci, którzy poświadczonymi  dokumentami potwierdzą spełnienie łącznie  następujących warunków:

1.      posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra przy czym osoby o wykształceniu innym niż psychologiczne powinny przed przystąpieniem do procedury zdać egzamin ze społecznej psychologii klinicznej przed podkomisją powołaną przez Komisję Certyfikatów .

 1. Minimum 5 lat  pracy w interwencji kryzysowej, w tym co najmniej 3 lata samodzielnie
 2. 100 godzin superwizji u osoby certyfikowanej w zakresie interwencji kryzysowej przez PTP
 3. ukończenie szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej oraz wzięcie udziału w warsztatach z zakresu interwencji kryzysowej
 4. przedstawienie dwóch pisemnych rekomendacji osób certyfikowanych z zakresu interwencji kryzysowej
 5. przedstawienie trzech sprawozdań z wykonanych interwencji kryzysowych ( kryzys normatywny, sytuacyjny i traumatyczny)
 6. odbycie rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Certyfikacyjną.

W celu uzyskania certyfikatu z interwencji kryzysowej niezbędne jest dodatkowo przedstawienie następujących  dokumentów:

 1. kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,4 średniej wynagrodzenia krajowego, aktualna wysokość będzie podawana na stronie internetowej PTP.
 2. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i potwierdzenia bieżącego  opłacenia składek.

Postępowanie certyfikacyjne

1.      Wypełnioną ankietę  (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały) wraz kompletnymi dokumentami należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio  w biurze Zarządu Głównego PTP.

2.      Zarząd Główny przedstawia złożone dokumenty Komisji Certyfikatów Interwencji Kryzysowej.  Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin  zatwierdzony przez Zarząd Główny.

3.      O przyznaniu certyfikatu lub odmowie jego przyznania, Komisja Certyfikatów Interwencji Kryzysowej powiadamia kandydata pisemnie. Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej ds. certyfikatów interwencji kryzysowej. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie.

4.      Zarząd Główny zawiadamia kandydata  pisemnie o zatwierdzeniu przyznanego  certyfikatu. Wydanie dokumentów rekomendacyjnych składających się z dyplomu i legitymacji następuje po uregulowaniu opłaty za przyznanie certyfikatu. Wzory  dokumentów ustali  Zarząd Główny.

5.      Opłaty certyfikacyjne stanowią 0,4 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy  i są ustalane corocznie. Wnosić je należy w dwóch ratach: I – za procedurę certyfikacyjną i II – za przyznanie certyfikatu. Wysokość opłaty i rat ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.

6.      Opłata za egzamin ze społecznej psychologii klinicznej wynosi 0,15 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i jest ustalana corocznie. Wysokość opłaty ustala Zarząd Główny  i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.

7.      Opłaty certyfikacyjne wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego wskazany w komunikacie na stronie internetowej.,,,,,

 

Odnawianie  ważności  certyfikatów

1.      Certyfikat  interwencji kryzysowej ważny są przez 7 lat od daty ich zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTP.

2.      Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności certyfikatu Zarząd Główny pismem, za potwierdzeniem odbioru, informuje interwenta kryzysowego   o   konieczności jego odnowienia.

3.      Interwent kryzysowy w celu odnowienia ważności certyfikatu składa: wniosek, (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały), zawierający:

-     informację o aktualnie prowadzonej działalności w zakresie interwencji kryzysowej  w tym: miejsce, ilość godzin interwencji, ilość i rodzaj osób, którym pomagał, rodzaj kryzysów, w których interweniował,

-      informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu certyfikatu

-     informację o odbytych w tym czasie superwizjach, zawierającą nazwisko osoby superwizującej, ilość godzin, formę superwizji;

-     oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli interwenta kryzysowego.

4.      Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja Certyfikatów . Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i trybie analogicznym do procedury certyfikacyjnej.

5.      Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej.

6.      Nie złożenie wniosku o odnowienie ważności certyfikatu przed upływem terminu  jego ważności   powoduje jego wygaśniecie.

 

Przyspieszony tryb

uzyskiwania certyfikatu interwencji kryzysowej

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

przyjęty przez ZG PTP

 

1. Cel wprowadzenia trybu przyspieszonego

 

1.1.            Ułatwienie uzyskiwania certyfikatu interwencji kryzysowej dla tych wszystkich osób, które mają doświadczenie w zakresie świadczenia tej formy pomocy, szkolili się w interwencji kryzysowej, aktualnie pracują tą metodą i chcą certyfikować swoje umiejętności w tej dziedzinie .

1.2.            Zwiększenie dostępności do szkolenia dla innych osób rozpoczynających swoja aktywność zawodowa w zakresie interwencji kryzysowej.. Rozszerzona lista aktywnych zawodowo certyfikowanych interwentów kryzysowych zwiększy szansę szkolenia w interwencji kryzysowej psychologom pracującym w mniejszych ośrodkach, w których brakuje odpowiednio wyszkolonej kadry.

1.3. Zwiększenie dostępności do kompetentnych oddziaływań wobec osób w kryzysie oraz pomocy i szkolenia służb kryzysowych..

 

2. Kryteria formalne i merytoryczne trybu nadzwyczajnego

 

2.1.           Kandydat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

2.2. Ma ukończone wyższe studia psychologiczne na poziomie  magisterskim lub inne studia wyższe i złoży egzamin ze społecznej psychologii klinicznej.

2.3.           Posiada udokumentowany, co najmniej 7 letni okres pracy w tym minimum 5 lat w interwencji kryzysowej.

2.4.           Przedstawi pozytywną opinię certyfikowanego interwenta kryzysowego PTP - dotyczącą jego dokonań w interwencji kryzysowej w tym także pracy szkoleniowej z tej dziedziny.

2.5   Przedstawi potwierdzenie odbycia 30 godzin konsultacji prowadzonych interwencji u osoby z certyfikatem z interwencji kryzysowej PTP.

2.6 Przedstawi pisemne sprawozdanie z dwóch przeprowadzonych przez siebie interwencji kryzysowej dotyczących kryzysu sytuacyjnego i kryzysu traumatycznego.

2.7 Przystąpi do egzaminu-rozmowy kwalifikacyjnej i odbędzie go z wynikiem pozytywnym.

3. Koszty uzyskania certyfikatu interwencji kryzysowej PTP: 50.- zł za procedurę licencyjną i 150,- zł za przyznanie certyfikatu.

 

4. Okres obowiązywania trybu przyspieszonego, tzn. składania odpowiednich dokumentów - do końca 2011 roku.

 

 

 

Proces przyznawania certyfikatu interwencji kryzysowej PTP w trybie przyspieszonym  obejmuje 2 stopnie:

 

I Komisja Certyfikatów Interwencji Kryzysowej

      przyjmuje i ocenia dokumenty przedłożone przez osoby zainteresowane i podejmuje decyzje o zaproszeniu na egzamin. Po egzaminie kandydat jest informowany o jego wyniku.W razie negatywnego wyniku egzaminu, komisja ma obowiązek poinformowania zainteresowanego o warunkach postępowania odwoławczego.

     

      Ostateczne wnioski przedkłada Zarządowi Głównemu PTP.

II. Komisja Odwoławcza

      Rozpatruje odwołania od negatywnych decyzji Komisji certyfikatów.

III Zarząd Główny PTP:

-    przyznaje certyfikat interwencji kryzysowej PTP na podstawie wniosków przedłożonych   przez Komisję Certyfikatów Interwencji Kryzysowej ,

- biuro ZG PTP    sporządza i doręcza dokumenty certyfikacyjne, pobiera opłaty za przyznanie certyfikatów, umieszcza nazwiska osób certyfikowanych w Internecie na stronie PTP.

 

 

Wymagane dokumenty

do ubiegania się o certyfikat interwencji kryzysowej PTP

w trybie przyspieszonym

 

1. Krótkie podanie o przyznanie certyfikatu interwencji kryzysowej PTP w trybie przyspieszonym.

2. Wypełniona ankieta (  zawierająca szczegółowe informacje o pracy zawodowej /gdzie, jak długo, w jakim charakterze, itp. oraz czy aktualnie pracuje zawodowo). Dokładne informacje o pracy w interwencji kryzysowej jej charakterze i zakresie Kserokopie przyznanych licencji/certyfikatów Zaświadczenia z odbytych szkoleń z dziedziny interwencji kryzysowej.

3.  Zaświadczenie o superwizowaniu prowadzonych interwencji u osoby posiadającej certyfikat z interwencji kryzysowej w wysokości 40 godzin.

3. Pisemna opinia  członka PTP posiadającego certyfikat interwencji kryzysowej.

4.  Oświadczenie o aktualnym członkostwie w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.